Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Просте вирішення складної проблеми: як цервікальний скринінг допоможе ліквідувати рак шийки матки

18.02.2021

Щорiчно у всьому свiтi реєструється близько 500 тисяч нових випадкiв раку шийки матки (РШМ), що становить приблизно 5% всiх видiв раку. Саме вiн є однiєю з причин смертi серед жiнок молодого вiку. 
В Українi, за даними Нацiонального канцер-реєстру, рак шийки матки виявляють бiльш нiж у 4 тисяч українок на рiк. У кожної четвертої — на пiзнiй стадiї. I в той час, коли хвороба успiшно пiддається лiкуванню на раннiх стадiях, вiд раку шийки матки в Українi щодня помирає 5 жiнок. Як i в iнших випадках з онкологiчними захворюваннями, найголовнiшим у боротьбi з РШМ залишається вчасна профiлактика та рання дiагностика. 

 
 
 

Наприкiнцi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я представила Глобальну стратегiю щодо прискорення лiквiдацiї раку шийки матки. Були розробленi рекомендацiї, якi дозволять вже у найближчi десятилiття майже у два рази скоротити захворюванiсть, а незабаром — повнiстю лiквiдувати рак шийки матки.

Стратегiя охоплює три кроки: вакцинацiю, скринiнг та лiкування.

Вiдомо, що у бiльшостi випадкiв (99%) РШМ викликаний високоонкогенними типами вiрусiв папiломи людини. Тому ефективним засобом для запобiгання розвитковi захворювання, який є перевiреним та успiшно застосовується в розвинених країнах – це вакцинацiя проти папiломавiрусу для дiвчат у вiцi до 15 рокiв. На жаль, в Українi поки що щеплення вiд вiрусу папiломи не є обов'язковим. Однак, поширеним i доступним залишається не менш важливий профiлактичний засiб, про який повинна знати кожна жiнка – цитологiчний скринiнг на основi ПАП-тесту (скринiнг РШМ).

Вiн допомагає виявити видозмiненi клiтини, серед яких можуть бути i пухлиннi. Для дослiдження береться зразок клiтин з поверхнi шийки матки, який направляють в лабораторiю, де вiн обробляється, фарбується та аналiзується досвiдченими спецiалiстами, якi виявляють патологiчнi клiтини за допомогою мiкроскопiв. Звичайно, процедура малоприємна, як i загалом гiнекологiчний огляд, але жодна жiнка не назвала забiр бiологiчного матерiалу болiсним.

До ефективних скринiнгових тестiв вiдносять виявлення високоонкогенних типiв папiломавiрусiв та дослiдження клiтин з шийки матки на основi ПАП-тесту. Оптимальним є проведення одночасно обох тестiв. Тож найкращим рiшенням є рiдинна цитологiя, яка дозволяє зробити одразу два аналiзи з одного зразка клiтин. Саме рiдинна цитологiя має суттєвi переваги перед традицiйною цитологiєю i завдяки впровадженню її в повсякденну практику з 1996 року вдалось суттєво зменшити показники хибнонегативних ПАП-тестiв (тих, якi на момент обстеження не виявляють патологiю, хоч вона присутня).

Понад 100 000 ПАП-тестiв на рiк в Українi проводить Медична лабораторія CSD. Павлiна Боцюн, завiдуюча лабораторiї цитоморфологiї CSD, член Мiжнародної академiї цитологiї (IAC) та вiцепрезидент Української асоцiацiї цитопатологiв, запевняє, що найкращих результатiв можна досягнути завдяки злагодженiй взаємодiї лiкарiв та пацiєнтiв

– Кожна жiнка повинна зробити крок на зустрiч своєму здоров'ю та запланувати вiзит до лiкаря. Рак шийки матки розвивається дуже повiльно, вiд 5 до 15 рокiв. Тож ви маєте достатньо часу, щоб прийти до гiнеколога. Але чим ранiше буде виявлена патологiя , тим легше можна зупинити хворобу, – наголошує Павлiна Боцюн.

Для перевiрки можна обрати тест на вiрус папiломи людини, цитологiчний скринiнг або їх комбiнацiю. Головне – зробити правильний вибiр, i якщо тестуватися на вiрус папiломи людини – то тiльки тест-системами, затвердженими FDA (Управлiння з санiтарного нагляду за якiстю харчових продуктiв i медикаментiв США). Коли мова йде про цитологiчний скринiнг, то це має бути виключно ПАП-тест з коректною iнтерпретацiєю за системою Bethesda, згiдно з якою визначають подальшу персоналiзовану тактику лiкування. Забiр зразкiв для цих аналiзiв є абсолютно безболiсним i потребує мiнiмальних зусиль зi сторони жiнки. Натомiсть – це найкращий спосiб вберегти себе вiд раку шийки матки.

Для виконання ПАП-тесту в Медичнiй лабораторiї CSD застосовують сучасне обладнання для виготовлення якiсних цитологiчних препаратiв, якi необхiднi для проведення цервiкального скринiнгу, та використовують стандартизованi заключення за системою Bethesda 2014 для iнтерпретацiї результатiв.

– Класифiкацiя Bethesda – це спiльна мова цитолога та гiнеколога, яка дозволяє пiдiбрати найефективнiше лiкування для кожної пацiєнтки на основi проведених дослiджень, – розповiдає Павлiна Боцюн, – Крiм того, Американською асоцiацiєю онкологiв була затверджена тактика лiкування вiдповiдно до категорiй цiєї класифiкацiї. Завдяки цьому вдалось оптимiзувати клiнiчнi пiдходи для персоналiзованої терапiї у кожному окремому випадку. У нас в країнi також розроблено Український нацiональний консенсус з обстеження та лiкування жiнок пiсля проходження цервiкального скринiнгу. Саме цей успiшний досвiд ми використовуємо у своїй практицi, коли виконуємо ПАП-тест.

Проведення ВПЛ-тесту також має певнi вимоги. До недавнього часу в Українi не було жодного ВПЛ-тесту, схваленого до застосування для скринiнгу раку шийки матки. З 2016 року Медична лабораторiя CSD проводить ВПЛ-тестування за допомогою Digene Hybrid Capture II HPV DNA тесту, який першим у свiтi показав свою найкращу ефективнiсть у скринiнгу та схвалений FDA.

Цервiкальний скринiнг – це не аналiз на рак, а дiагностичний тест, який дозволяє вберегти себе вiд раку. Завiдуюча лабораторiї цитоморфологiї CSD наголошує: «Найголовнiша наша мета – зформувати серед українцiв культуру турботи про власне здоров'я. Тож кожна жiнка повинна пам'ятати не лише про регулярнi обстеження, а й про фактори ризику розвитку раку шийки матки. До них вiдносять: раннiй початок статевого життя; наявнiсть численних статевих партнерiв; iнфекцiї, якi передаються статевим шляхом; iнфiкування папiломавiрусами, яким вiдводиться провiдна роль; нерацiональне харчування та шкiдливi звички. Пiклуйтеся про себе, щоб якомога довше залишатись здоровими, а значить – щасливими».

 
 
 
Останні новини
23 вересня 2022
Секрети точних аналізів: чому кров здають вранці
22 вересня 2022
Замовляйте тест Панорама та отримайте консультацію генетика безкоштовно
21 вересня 2022
64 430 гривень перераховано в Благодійний Фонд Сергія Притули