Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Публічний договір (оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Київ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ», в подальшому «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги на сайті https://www.csdlab.ua або в лабораторному офісі Виконавця або Партнера, в подальшому «Клієнт», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір про надання медичних послуг має характер публічної оферти відповідно Цивільного кодексу України та чинного законодавства України. Умови цього Договору обов’язковими для всіх Клієнтів, які замовляють лабораторно-діагностичні послуги на сайті Виконавця за посиланням https://www.csdlab.ua або безпосередньо в лабораторному офісі Виконавця та/або Партнера.

1.2. Партнером Виконавця виступають юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці, що здійснюють діяльність з медичної практики в діагностичних центрах в межах послуг із проведення забору біологічного матеріалу Клієнтам Виконавця.

1.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення діагностично-лабораторних досліджень.

1.3. Цей Договір визначає порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованих діагностично-лабораторних послуг за Замовленням Клієнта, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням https://www.csdlab.ua.

1.4. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Клієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення, підтвердження діагностично-лабораторних послуг, що входять до Замовлення. Акцепт пропозиції означає, що «Клієнт» погоджується з усіма положеннями цієї пропозиції, що є рівноцінним підписанню Договору.

1.5. У цьому Публічному договорі (оферті) про надання медичних послуг  терміни вживаються у наступних значеннях:

Замовник - фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, оформила замовлення в лабораторному офісі Виконавця або Партнера або розмістила на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua від власного імені чи від імені Клієнта Замовлення на надання послуг. У випадку оформлення та/або розміщення Замовлення послуг від імені Клієнта підтверджує та гарантує, що діє в інтересах Клієнта й отримав на це добровільну згоду від Клієнта.

Клієнт - фізична особа, якій безпосередньо надаються послуги Виконавцем та/або Партнером відповідно до Замовлення.

Законний представник Клієнта – особа, яка виступає в усіх установах, у т. ч. судових, на захист особистих та майнових прав і законних інтересів малолітніх та/або неповнолітніх Клієнтів, недієздатних, обмежено дієздатних Клієнтів або дієздатних Клієнтів, але таких, що через свій фізичний стан (старість, хвороба) не можуть особисто здійснювати свої права й виконувати свої обов’язки. Законним представником Клієнта можуть бути: батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває.

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 45, ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики на підставі Наказу «Про ліцензування медичної практики» № 811 від 11.04.2019 р. код ЄДРПОУ: 42519264.

Послуга - медична послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу Клієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Клієнта та надання Клієнту результату проведеного медичного дослідження. Перелік послуг, що надаються Виконавцем  розміщений на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua.

Замовлення – оформлений належним чином запит Клієнта або Замовника на сайті https://www.csdlab.ua, в якому визначений перелік послуг, які бажає отримати Клієнт під час відвідування відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу/лабораторії Виконавця та/або Партнера Виконавця за попередньо визначеним Замовником/Клієнтом місцезнаходженням. На вибір Замовника/Клієнта Замовлення може бути оплачене повністю під час його оформлення або під час візиту Клієнта у відділення діагностичного центру/пункт забору біологічного матеріалу/лабораторії. Підтверджуючи Замовлення Клієнт одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Клієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору

Діагностичний центр, Лабораторія Виконавця - структурний підрозділ Виконавця, створений відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики, перелік і адреси яких зазначені на Сайті Виконавця.

Пункти забору біологічного матеріалу Виконавця - структурні підрозділи Виконавця, створені відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики, перелік і адреси яких зазначені на Сайті Виконавця.

Веб-сайт (Сайт) – веб-сторінка в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою https://www.csdlab.ua та яка є офіційним джерелом інформування Замовників/Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Прайслист - діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується на Сайті за адресою https://www.csdlab.ua та є невід'ємною частиною цього Договору.

Сторони Договору – Замовник/Клієнт та Виконавець.

Біологічний матеріал – тканини, клітини, біологічні рідини, секрети і продукти життєдіяльності, фізіологічні виділення, мазки, зішкріби, змиви, біопсійний матеріал, отримані від Клієнта, що служать матеріалом для проведення лабораторних досліджень.

Консультаційний матеріал - біологічний матеріал, наданий Клієнтом для дослідження Виконавцю та відібраний та спроцесований без участі останнього.

Інформована добровільна згода Пацієнта на надання медичних послуг та обробку персональних даних – згода Замовника/Клієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Правила - Правила перебування пацієнтів та інших відвідувачів у Діагностичному центрі ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ», затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Клієнтом, з якими Клієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення Договору.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як, збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Замовника та/або Клієнта, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Замовника та/або Клієнта та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.

Акцепт – повне, беззастережне та безумовне прийняття умов даного Договору Замовником та/або Клієнтом (в т.ч. його Законним Представником). Даний Договір вважається укладеним у момент вчинення підтверджуючих дій.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про добровільну згоду Замовника, Клієнта та/або Представника неухильно дотримуватись положень даного Договору та додатків до нього. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Клієнта на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, замовлення медичних послуг за номерами телефонів, вказаними на сайті Виконавця, початок фактичного отримання медичних послуг, оплата медичних послуг, інші дії встановлені законом.

Публічний договір (оферта) про надання медичних послуг (надалі – «Договір») – правочин, який визначає умови і правила надання Виконавцем Замовнику/Клієнту послуг та укладається на невизначений строк.

Акційні пропозиції – додаткові можливості до послуг, що надаються Виконавцем для Замовників/Клієнтів, перелік та умови отримання яких визначений Виконавцем та розміщений на Сайті https://www.csdlab.ua та/або повідомлені працівниками Виконавця в телефонному режимі. Пропозиціями зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

Партнери Виконавця – юридичні та фізичні особи – підприємці, які являються Партнерами Виконавця, інформація про яких розміщена на Сайті Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надавати послуги за цінами Прайслиста, а Замовник/Клієнт у свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти послуги, відповідно до умов цього Договору.

2.2.  Підтверджуючи Замовлення, Замовник/Клієнт одночасно підтверджує, що:

- самостійно ознайомився з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень щодо умов Договору, надає свою добровільну згоду та зобов’язується виконувати його умови;

- надає свою інформовану добровільну згоду на надання послуг  та обробку персональних даних.

2.3. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Замовнику інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній документації, що оформляється під час здійснення Замовлення/Замовлення (он-лайн) і особистий кабінет на сайті.

2.4. Виконавець гарантує, що всі відомості про Замовника/Клієнта, що містять лікарську та/або конфіденційну інформацію, будуть використовуватися відповідно до принципів збереження таємниці та відповідно до вимог законодавчих органів України та міжнародного законодавства.

2.5. Замовник/Клієнт підтверджує, що до моменту укладання цього Договору ознайомлений та погоджується з Прайслистом Виконавця, який  опублікований на сайті Виконавця – https://www.csdlab.ua.

2.6. Умови цього Договору являються однаковими для всіх Замовників/Клієнтів. 

 

3. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Оплата здійснюється Замовником/Клієнтом в розмірі 100% від вартості послуг, що надаються виходячи з діючого Прайслиста Виконавця та до діючих акційних/спеціальних пропозицій до надання послуг або в день надання послуг.

3.2. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання зазначені в чинному Прайслисті Виконавця за адресою https://www.csdlab.ua, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попередження клієнтів.

3.3. У разі відмови Клієнта  від отримання фактично оплачених послуг, але не менше ніж за 4 (чотири) годин до моменту початку фактичного взяття/забору біологічного матеріалу, кошти повертаються Замовнику/Клієнту, протягом 30 календарних днів. У разі відмови Клієнта менше, ніж за 4 (чотири) годин до моменту фактичного взяття/забору біологічного матеріалу, кошти Замовнику/Клієнту не повертаються.

3.4. Вартість послуг сплачується в національній валюті України - гривні, в однин із наступних способів за вибором Замовника / Клієнта та умови наявності у Виконавця технічної можливості обробити такий платіж:

- оплата готівкою в касу Виконавця за місцем надання послуг;

- оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком;

- оплата рахунків Виконавця за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг», «платіжний за стосунок» та інші системи дистанційного обслуговування) та/або сервісів переказу коштів (сервіси банків (LiqPay тощо) та/або небанківських фінансових установ (Portmone, iPay, WayforPay, Easy Pay тощо);- іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

3.5. Замовник/Клієнт здійснює оплату за всі послуги які зазначені в Замовленні, перед наданням послуги способом, запропонованим на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua та в цьому Договорі.

3.6. Зобов'язання Замовника/Клієнта з оплати послуг вважаються виконаними в момент надходження усієї суми коштів  на поточний рахунок Виконавця або отримання його представниками готівкових коштів в повному розмірі під час оплати за місцем надання послуг.

 3.7. Умови цього розділу щодо оплати послуг не поширюється на випадки надання Замовнику/Клієнту медичних послуг, які оплачуються Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами згідно з умовами відповідних договорів.

3.8. Умови та положення цього Публічного договору в частині оплати послуг не поширюються на медичні послуги, що надаються Клієнту за програмою медичних гарантій відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених між Національною службою охорони здоров’я України та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ».

3.9. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою.

3.10. Замовник/Клієнт несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

3.11. Невиконання Замовником/Клієнтом своїх зобов’язань щодо оплати замовлених послуг вважається односторонньою відмовою Замовника/Клієнта від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Виконавця, що виникли внаслідок прийняття Замовником/Клієнтом пропозиції Виконавця щодо укладання даного Договору. При цьому Замовник/Клієнт зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі витрати на надання послуг, якщо такі витрати вже були понесені Виконавцем на дату односторонньої відмови Замовника/Клієнта від даного Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

4.1. Надання послуг здійснюється за попереднім записом.

Для розміщення Замовлення Замовник/Клієнт заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua, обирає перелік необхідних послуг, оформлює Замовлення та обирає спосіб оплати. Оформлення Замовником/Клієнтом Замовлення та його підтвердження означає ознайомлення Замовника/Клієнта з послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження.

Замовлення послуг Замовником/Клієнтом за цим Договором може також здійснюватись шляхом особистого  звернення до Виконавця за місцем надання послуг (у відділенні Виконавця) та/або шляхом звернення в телефонному режимі до Виконавця. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у разі відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників/Клієнтів та у відповідності до графіку роботи медичного персоналу Виконавця. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником/Пацієнтом.

Виконавець може додатково повідомляти Замовника/Клієнта про час попереднього запису на прийом шляхом здійснення контрольного дзвінка або смс-розсилки у день, що передує дню надання медичних послуг, за номером телефону Замовника/Клієнта. Контрольний дзвінок не здійснюється у разі замовлення медичних послуг у день надання таких послуг.

4.2. Послуги надаються тільки тому Клієнту, який зазначений в Замовлені за одне відвідування діагностичного центру Виконавця/Партнера.

4.3. При оформленні Замовником/Клієнтом Замовлення вартість послуг розраховується з урахуванням лише одного виду знижки, що запропонована Виконавцем та є діючою на дату оформлення такого Замовлення. Різні види знижок або спеціальних пропозицій на послуги не сумуються.

4.5. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення Виконавцем, в тому числі у разі надання Замовником/Клієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у діагностичному центрі Виконавця/Партнера.

4.6. Після отримання Замовлення Виконавець здійснює обробку Замовлення. Замовнику/Клієнту надається підтвердження Замовлення на адресу електронної пошти, зазначену ним.

4.7. Результати дослідження надаються Виконавцем виключно на бланках ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» з логотипом Виконавця в електронному вигляді у форматі PDF та надсилаються на електрону адресу Клієнта. У разі надання Клієнтом результатів досліджень третім особам Клієнт передає результати у такому вигляді, в якому отримав від Виконавця

4.8. При надсиланні результатів досліджень на зазначену електронну адресу Клієнта Виконавець не несе відповідальності за збереження лікарської таємниці та за доставку результатів лабораторної діагностики електронною поштою/скерування sms-повідомлення у месенджері Viber, оскільки  доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів зазначеної поштової скриньки.

4.9. Замовник/Клієнт має право скасувати Замовлення на сайті Виконавця до моменту забору біологічного матеріалу Виконавцем/Партнером. Скасування Замовлення не є фактом обмеження права Замовника/Клієнта на оформлення нового Замовлення на послуги.

4.10. Дату та час надання послуг може бути змінено з ініціативи Виконавця у наступних випадках:

4.10.1. стан здоров’я Клієнта перед початком надання послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;

4.10.2. виникнення форс-мажорних та/або обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання  послуги Виконавцем;

4.10.3. відсутність у Виконавця технічних можливостей для виконання необхідних діагностичних або лікувальних заходів;

4.11.Клієнт після отримання послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат» за умови авторизованого входу в систему на сайті Виконавця.

4.12. У випадку виявлення Замовником/Клієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі, електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Замовник/Клієнт має право звернутися до адміністратора Виконавця/Партнера з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Замовнику/Клієнту в порядку загальної черги.

4.13. Медичні послуги вважаються отриманими Клієнтом з моменту їх фактичного надання Виконавцем, що підтверджується медичною документацією Виконавця.

4.1.14. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

 5.1.1. Надавати Клієнту послуги в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором, а також забезпечувати належну якість послуг, що надаються.

5.1.2. Забезпечити надання послуг у терміни, зазначені у Прайс-листі Виконавця на сайті https://www.csdlab.ua та в діагностичних центрах Виконавця/Партнера, що діють на момент передачі біологічного матеріалу від Клієнта Виконавцю/Партнеру та оформлення замовлення у лабораторно-інформаційній системі Виконавця за умови виконання Клієнтом пунктів 5.4.8 та 5.4.9 цього Договору.

5.1.3. Забезпечити необхідний сервіс та інформаційну-консультативну підтримку у межах запропонованого спектру досліджень.

5.1.4. Зберігати лікарську таємницю.

5.1.5. Не розголошувати відомостей, отриманих від Замовника/Клієнта за цим Договором, або у зв'язку з ним третім особам, окрім осіб, відносно яких проводилося дослідження. Вся інформація, що передається Замовником/Клієнтом, є конфіденційною та складає лікарську таємницю і не підлягає розголосу, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.1.6. Повідомити негайно Замовника/Клієнта про неможливість надання послуги в передбачений цим Договором термін з будь-якої причини шляхом повідомлення на електронну пошту, зазначену в Замовленні.

5.1.7. У разі необхідності подовження строків виконання дослідження проінформувати про це Замовника/Клієнта в телефонному режимі або скерувати повідомлення на електронну пошту Замовника/Клієнта.

5.1.8. Дотримуватися правил медичної етики і деонтології у взаєминах із Замовником/Клієнтом.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. На свій розсуд змінювати Прайс лист послуг, що є офіційним документом Виконавця та містить повний перелік послуг, надання яких можливе у межах цього Договору, шляхом розміщення нового Прайс листа на сайті Виконавця: https://www.csdlab.ua. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті https://www.csdlab.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

5.2.2. Пропонувати Замовнику/Клієнтові Послуги, які надає Виконавець.

5.2.3. Вимагати від Замовника/Клієнта неухильного дотримання цього Договору. 

5.2.4. Вимагати від Замовника/Клієнта своєчасну оплату наданих послуг.

5.2.5. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на послуги.

5.2.6. Отримувати від Замовника/Клієнта необхідну медичну інформацію в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

5.2.7. Відмовити Клієнту в наданні послуг  до їх початку у випадках:

а) не сплати Клієнтом послуг Виконавця відповідно до оформленого Замовлення;

б)  наявності у  Клієнта медичних протипоказань до надання такої послуги;

в) недотримання Клієнтом Правил перебування на території та у приміщеннях Виконавця;
г) агресивних дій Клієнта, спрямованих на працівників Виконавця та/або інших осіб, які перебувають у приміщеннях та/або на території Виконавця;

д) відмови Клієнта надати у письмовому вигляді Інформовану добровільну згоду Пацієнта на надання медичних послуг та обробку персональних даних, а також надати інші необхідні згоди для надання послуг Виконавцем;

е) невиконання Клієнтом підпункту 5.4.8. п. 5.4. цього Договору;

є)  перебування Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню послуг;

ж) у разі, якщо Клієнт наполягає на застосуванні методів діагностики, що не дозволені до застосування на території України;

з) оголошення уповноваженими органами державної влади епідемії та/або карантину на території адміністративно-територіальної одиниці в межах якої знаходиться діагностичний центр/лабораторія/пункт забору біологічного матеріалу Виконавця.

5.2.8.У разі порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не виключно в разі невиконання рекомендацій Виконавця щодо підготовки до взяття зразка біологічного матеріалу, порушення Правила перебування пацієнтів та інших відвідувачів у Діагностичному центрі ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ», відмови у наданні Інформованої добровільної згоди Пацієнта на надання медичних послуг та обробку персональних даних, псуванні майна Виконавця та/або майна відвідувачів чи працівників Виконавця тощо, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому кошти, сплачені Замовником/Клієнтом за Послуги, що фактично надані, поверненню не підлягають;

5.2.9. Виступати з ініціативою внесення змін і доповнень до цього Договору.

5.2.10. Для реалізації умов цього Договору залучати третіх осіб, сторонні організації, дотримуючись умов конфіденційності інформації та лікарської таємниці.

5.2.11. Анулювати замовлення за умови не виконання Замовником/Клієнтом п. 5.4.6. цього Договору.

5.2.12. На власний розсуд проводити маркетингові та інші акційні заходи, умови проведення яких передбачають тимчасову можливість Замовнику/Клієнту замовити послуги на більш вигідних умовах, ніж зазвичай.

5.3. Замовник/Клієнт має право:

5.3.1. Отримувати від Виконавця в доступній формі достовірну і повну інформацію про послуги, їх вартість, умови оплати та режим роботи Виконавця/Партнерів, ознайомитися з чинною ліцензією на здійснення медичної діяльності Виконавця/Партнерів.

5.3.2. Самостійно на основі чинного у Виконавця Прайслиста визначати перелік послуг, які він бажає отримати у межах цього Договору.

5.3.3. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих послуг

5.3.4. На захист і не поширення відомостей, що становлять лікарську таємницю Клієнта.

5.3.5. Відмовитися від цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3.6. На своєчасне і якісне отримання послуги за умови дотримання рекомендацій відповідно до пунктів 5.4.7- 5.4.9.

5.3.7. Обрати зручний для Замовника/Клієнта спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

5.3.8. Вибрати день і час отримання послуг відповідно до графіка роботи Виконавця/Партнерів.

5.3.9. забрати невикористаний консультаційний матеріал (у разі наявності його залишків) за місцем його здачі у Виконавця/Партнера, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Клієнтом результату дослідження.

У разі порушення вказаного у цьому пункті строку Клієнт погоджується на утилізацію залишків невикористаного консультаційного (біологічного) матеріалу, а також погоджується, що Виконавець/Партнери не несуть відповідальність за його збереження понад встановлений цим пунктом строк, та гарантує, що не матиме у майбутньому до Виконавця/Партнерів будь-яких претензій, пов’язаних з неможливістю видачі Виконавцем/Партнерами та/або утилізацією залишків невикористаного консультаційного матеріалу.

5.4. Замовник/Клієнт зобов’язаний:

5.4.1.В повному розмірі оплачувати послуги Виконавця відповідно до оформленого Замовлення.

Оплатити в повному обсязі результати досліджень (в тому числі за проведене дослідження) у разі надання Виконавцю/Партнеру недостатньої кількості та якості біологічного матеріалу і ДНК або РНК в ньому.

5.4.2. Дотримуватися узгоджених з Виконавцем термінів (часу) надання послуг. В разі неможливості прибути в узгоджені з Виконавцем терміни (час) за отриманням послуг, завчасно звернутися до Виконавця про зміну термінів (часу) або скасування надання послуг.

5.4.3. Надати Виконавцю свої персональні дані та інші відомості і документи, необхідні для виконання цього Договору.

5.4.4. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм в місці надання послуг відповідно до вимог та інструкцій  Виконавця

5.4.5. Шанобливо ставитися до працівників Виконавця.

5.4.6. Забезпечити можливість забору біологічного матеріалу працівниками Виконавця/Партнера у діагностичному центрі Виконавця/Партнера або передати біологічний матеріал Клієнта Виконавцю протягом 7 календарних днів з моменту оформлення Замовлення на послуги або в строк, зазначений Виконавцем у Замовленні. В разі невиконання Клієнта даного зобов’язання Виконавець має право анулювати відповідне Замовлення, при цьому, кошти оплачені Замовником/Клієнтом за таким Замовленням, не підлягають поверненню останньому.

5.4.7. Надати в письмовому вигляді підписану Інформовану добровільну згоду Пацієнта на надання медичних послуг та обробку персональних даних, яка є додатком до цього Договору, а також інші згоди чи документи у письмовій формі, які необхідні Виконавцю для надання послуг за цим Договором та які передбачені чинним законодавством України.

5.4.8. Повно, розбірливо та коректно заповнювати направлення на дослідження, щоб уникнути затримки термінів їх виконання.

5.4.9. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі біологічного матеріалу (надання послуг), розміщених на сайті Виконавця та/або наданих  медичними працівниками Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Клієнта.

5.4.10. У випадку отримання результатів досліджень (послуг) у діагностичному центрі Виконавця/Партнера Клієнт повинен надати документ, що посвідчує особу. Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Клієнтом особа, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Клієнта щодо отримання результатів досліджень Клієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника .

5.4.11. Самостійно перевіряти ціни на послуги на сайті Виконавця.

5.4.12. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та істотними умовами, а також ознайомитися із переліком та вартістю послуг, порядком їх надання та оплати вартості;

5.4.13. Укласти Договір на користь третьої особи лише після отримання попередньої згоди такої третьої особи. При цьому на дату оформлення Замовлення Замовник підтверджує, що отримав схвалення та згоду у Клієнта, а в разі відсутності таких, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за будь-які наслідки, пов’язані із відсутністю необхідної згоди Клієнта.

5.4.14. Дотримуватися Правила перебування пацієнтів та інших відвідувачів у Діагностичному центрі ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» під час візиту та перебування у діагностичних центрах/пунктах забору біологічного матеріалу/лабораторіях Виконавця.

 

6. ПОРЯДОК ТА  СТРОКИ НАДАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються Клієнту за плату відповідно до умов Договору та надання інформованої добровільної згоди Клієнтом.

6.2.  Послуги вважаються отриманими Клієнтом з моменту їх фактичного надання Виконавцем, що підтверджується надісланими Виконавцем результатами досліджень на зазначену у Замовленні електронну пошту Клієнта або видані Клієнту нарочно.

6.3. Строк надання послуг, визначений на сайті https://www.csdlab.ua та відраховується з наступного робочого дня з дати надходження матеріалу в медичну лабораторію Виконавця (строк виконання досліджень (послуг) матеріалу, зданого в населених пунктах, окрім міста Києва, збільшується на 1 (один) робочий день)та повної оплати Замовником/Клієнтом.

6.4. Строк дослідження може бути збільшений Виконавцем у випадках:

- якщо доставлений матеріал вимагає додаткової обробки, в тому числі, але не обмежуючись декальцинації;

- якщо доставлений матеріал вимагає спеціальних методів фарбування;

- за необхідності перезабору біологічного матеріалу;

- за необхідності отримання додаткових клініко-інструментальних даних;

- якщо матеріал потребує взяття додаткових фрагментів тканини для дослідження;

- у випадку, коли був направлений консультативний матеріал (гістологічний зразок у парафіновому блоці) з технологічними порушеннями при виготовленні блока;

 - у випадку, коли для постановки діагнозу потрібна вузькоспеціалізована консультація;- недотримання Партнером Виконавця вимог щодо заповнення супровідної медичної документації, з

- недотримання Партнером Виконавця вимог, при використанні контейнерів для цитології з іншою консервуючою рідиною (наприклад, віали для рідинної цитології марковані). Такий матеріал не може бути придатним для дослідження і буде повернутий Клієнту.

6.5. У разі необхідності подовження строків виконання дослідження Виконавець інформує про це Клієнта в телефонному режимі або скеровує повідомлення на електронну пошту.

6.6. Послуга з забору біологічного матеріалу Клієнта доступна в діагностичних центрах, які зазначені на сайті Виконавця.

 7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

7.1. Клієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних (відповідно до умов цього Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення шляхом проставлення відмітки в полі «Я даю згоду на обробку персональних даних»).

7.2. Клієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України.

7.3. Клієнт підтверджує, що проінформований про те, що Власником бази даних, в якій зберігаються персональні дані Клієнта, є ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ».

7.4. Проставляючи відмітку в полі «Я даю згоду на обробку персональних даних» Замовник/Клієнт підтверджує та надає Виконавцю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних Розпорядникам та/або третім особам.

Розпорядниками персональних даних Користувача є Міністерство охорони здоров’я України;  Національна служба охорони здоров’я; Державне підприємство «ДІЯ»; Міністерство цифрової трансформації; відповідні лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я України, інші заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, інші особи, якщо інформація про Користувача має бути туди передана відповідно до чинного законодавства України та відповідає його призначенню; адвокати – для надання правової допомоги Товариству при вирішенні спірних питань, що стосуються персональних даних, судові органи – яким в подальшому можуть передаватись персональні дані для вирішення спору.

До третіх осіб належать: юридичні особи, фізичні особи - підприємці контрагенти, з якими Товариством були укладені договори про надання послуг, виконання робіт та інші, в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги, забезпечення отримання Користувачем фінансових послуг тощо).

7.5. Метою обробки персональних даних Клієнта є надання Виконавцем послуг, згідно умов цього Договору та надання Клієнту можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Клієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються послуг та стану здоров’я.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. З метою виконання цього Договору Клієнт надає Виконавцю свої персональні дані (в тому числі: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особистість, адресу реєстрації та адресу проживання, контактні дані та інше).

8.2. Конфіденційною згідно з цим Договором вважається інформація про стан здоров'я Клієнта, діагноз, а також інша інформація, отримана під час надання медичних послуг (Лікарська таємниця).

8.3. Передача третім особам в інтересах обстеження і лікування Клієнта відомостей, що становлять

лікарську таємницю Клієнта, здійснюється за письмовим запитом медичних установ, правоохоронних органів та інших уповноважених державних організацій відповідно до чинних законодавчих актів України.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

 10.РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони дійшли згоди що при виявлені недоліків при наданні послуг  Клієнт має право пред’явити  претензію до Виконавця  протягом тридцяти   календарних днів з моменту отримання результату лабораторного дослідження, два календарних дня з моменту отримання результату дослідження (тестування) на COVID-19 .

10.2.Сторони дійшли згоди, що у разі пред’явлення  претензії  Клієнт скеровує претензію  цінним листом на поштову адресу  Виконавця, адреса зазначена в розділі 13 цього Договору.  Виконавець  розглядає претензію продовж тридцяти календарних днів, відлік починається з  дати отримання даної претензії.

10.3.Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

10.4. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

10.5. Всі спори, що виникатимуть внаслідок виконання даного Договору або будуть пов'язані з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів у суді згідно з правилами предметної та територіальної підсудності.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуги у випадках порушення Клієнтом п. 5.4.9. цього Договору.

11.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, рішень органів влади, епідемії, воєнні дії, воєнний стан  дії, пандемії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи усунені (зокрема, внаслідок хакерських атак, викрадення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

 11.5. Виконавець/Партнер не несе відповідальності за ненадання результату Клієнту при проведенні дослідження у разі надання Клієнтом недостатньої кількості та якості матеріалу і ДНК або РНК в ньому.

11.6. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем послуг:

- ускладнення, неоднозначне трактування клінічних даних отриманих при здійсненні дослідження, інші побічні ефекти та відхилення, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Клієнта та ймовірність яких наявні медичні знання (медичні стандарти та наукова література) і технології не можуть повністю виключити, якщо послуги наданні з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред'являються до послуг даного виду;

- можливий дискомфорт Клієнта, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реації організму на фізичний, хімічний вплив дезінфекційних та/або медичних виробів, які застосовуються у відповідності до методик, правил та інструкцій по їх застосуванню.

- Клієнт отримав послуги аналогічного характеру в іншому закладі охорони здоров’я, результати яких відмінні від результатів послуг Виконавця за Договором;

- ускладнення, що наступили після надання послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Клієнтом рекомендацій, наданих працівниками Виконавця;

11.7. Клієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Клієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Клієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі. 

11.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

11.9. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує значних витрат, Клієнт зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, згідно його актуальної вартості на ринку України на дату сплати.

11.10. Клієнт несе відповідальність за: 

- за правдивість і повноту наданої інформації, що запитується  Виконавцем у зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором; 

- за своєчасність повідомлення працівникам Виконавця про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо); 

 

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Клієнтом, чи безпосереднє надання Послуги Клієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.

12.2. Приєднання Клієнта до цього Договору, тобто прийняття (акцепту) Клієнтом умов цього Договору є підтвердженням ознайомлення з текстом цього Договору, ознайомлення та надання інформованої добровільної згоди Клієнта на надання медичних послуг та зберігання і обробку персональних з даних, «Правила перебування пацієнтів та інших відвідувачів у Діагностичному центрі ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ»» і іншими документами, що є невід’ємними частинами цього Договору. Датою укладання цього Договору, є здійснення Клієнтом дій щодо розміщення на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua Замовлення, оформлення замовлення в діагностичному центрі Виконавця/Партнера та/або оплати Послуг, що входять до Замовлення.

12.3. При підтвердженні Замовлення на сайті Виконавця шляхом проставлення відмітки  "Я згоден з умовами публічної оферти"  Клієнт погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі, та погоджується отримувати рекламні повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені в "Особистому кабінеті" на сайті Виконавця за адресою https://www.csdlab.ua. За письмовою заявою Клієнта, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

12.4 Клієнт підтверджує, що, акцептуючи цей Договір, він згоден і визнає для себе обов'язковим для виконання і дотримання умов Договору, а також умов, передбачених вищевказаними документами. Претензії, пов'язані з посиланням на незнання або не ознайомлення з цими документами, не приймаються.

12.5. Виконавець не несе відповідальності за функціонування мережі Інтернет та відсутність можливості у фізичної особи (в тому числі, що став Клієнтом) ознайомитися з інформацією щодо даної оферти.

12.6. Сторони приходять до згоди, що цей Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін шляхом письмового повідомлення скерованого на електронну пошту. Договір вважається розірваним з дати отримання письмового повідомлення, або з дати відправлення письмового повідомлення за адресами, зазначеними в цьому Договорі.

12.7. У разі, якщо будь-яка частина або частини цього Договору будуть визнані недійсними, незаконними або неприйнятними до виконання, це рішення не відбивається на оцінці обґрунтованості, законності і здійсненності інших його частин і положень.

12.8. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні особи (пацієнти) приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Публічного договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

12.9. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщеннях Виконавця Клієнтам (відвідувачам) забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

12.10. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.

12.11. Замовник/Клієнт, приєднуючись до цього Договору, надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в діагностичних центрах/пунктах забору біологічного матеріалу/лабораторіях Виконавця, а також фото-,аудіо-, та відео фіксацію (в тому числі під час надання послуг), за умови надання максимальної анонімності, використання фотографічного зображення та аудіо-, відеозапису за участю Клієнта при створенні рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів з зображенням Клієнта, відеозаписів з його участю будь яким незабороненим законом способом на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

12.12. Замовник/Клієнт, приєднуючись до цього Договору, усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та аудіо-, відеозапису за його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатними та зобов’язується не завляти будь яких претензій чи вимог майнового та/або морального характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

12.13. Замовник/Клієнт, приєднуючись до цього Договору, усвідомлює та погоджується, що Виконавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведення фото_, аудіо-, відео фіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Виконавця (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, при зверненні за правовою допомогою).

12.14. Медична документація є власністю Виконавця та постійно зберігається у нього.

12.15. Замовник/Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на сайті Виконавця та на офіційних сторінках Виконавця у мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/ csdlaboratory) та Інстаграм (https://www.instagram.com/csdlaboratorybrovary/) носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Клієнтів.

12.16.Приєднуючись до цього Договору, Клієнт підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

 

13.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ»

Юр. адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 45

Email: [email protected]

АТ "ПроКредит Банк", м. Київ

IBAN UA573209840000026003210411387

Індивідуальний податковий номер  425192626505

код ЄДРПОУ 42519264

директор _______________________ / В.М.Головко /

 

Затверджено в чинній редакції Наказом директора ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» № 14-ОД від «12» жовтня 2023 року